مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

فعاليت هاي انگيزشي مهارتي زنگ كتابخانه ويژه روز و هفته معلم - ارديبهشت ماه 1400

WhatsApp Image 2021 05 11 at 01.28.23 1

WhatsAppImage2021-05-11at012811.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012813.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012816.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128171.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128172.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012817.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128181.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012818.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128191.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128192.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012819.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128201.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012820.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128211.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012821.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128221.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012822.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128231.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128232.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012823.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128241.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012824.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128251.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128252.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012826.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at101750.jpeg
previous arrow
next arrow