مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

فعاليت هاي انگيزشي مهارتي زنگ كتابخانه ويژه روز و هفته معلم - ارديبهشت ماه 1400

WhatsApp Image 2021 05 11 at 01.28.23 1

WhatsAppImage2021-05-11at012811.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012813.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012816.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128171.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128172.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012817.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128181.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012818.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128191.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128192.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012819.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128201.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012820.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128211.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012821.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128221.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012822.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128231.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128232.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012823.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128241.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012824.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128251.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at0128252.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at012826.jpeg
WhatsAppImage2021-05-11at101750.jpeg
previous arrow
next arrow